Bảo vệ: Tiểu Đệ – Chương 18

Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements
This entry was posted in Tiểu Đệ by Phiêu Lãng Thành. Bookmark the permalink.

About Phiêu Lãng Thành

I love Jarvis x Tony aka Cyberhusbands. --- Tony: "J.A.R.V.I.S., are you up?" Jarvis: "For you sir, Always." --- Jarvis: "As always sir, a great pleasure watching you work." --- Jarvis: "Sir, take a deep breath." --- Tony: "J.A.R.V.I.S., drop my needle" --- Tony: "J.A.R.V.I.S.? J.A.R.V.I.S.!? Don't leave me, buddy."

Bài viết này được bảo vệ bằng mật khẩu. Nhập mật khẩu để xem bình luận.